Regulamin No Escape
I. PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Tomasz Młyński No Escape (dalej zwany No Escape) z siedzibą przy ul. Politechnicznej 3/4 , 80-238 Gdańsk, NIP 589 194 44 48, Regon 222163836, a usługobiorcą (dalej zwany „Graczem”)
2. Biuro obsługi klienta: No Escape zlokalizowane przy ul. Politechnicznej 3/4 , 80-238 Gdańsk
3. Strona internetowa (dalej zwaną „Witryną”) to www.noescape.pl
4. Każdy Gracz jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.
5. Gracz zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
II. ZASADY OGÓLNE
1. Każdy przystępuje i uczestniczy w grze na własną odpowiedzialność.
2. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią.
3. Zakazuję się z korzystania z usług NO ESCAPE pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
4. Gracze odpowiadają za wyposażenie pokoi w NO ESCAPE.
5. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenia się stanu zdrowia Gracza wynikające z uczestnictwa w Grze mimo wyżej opisanego zakazu
7. W lokalu, w którym przeprowadzana jest gra, obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
8. Zakazuje się wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów (noży, broni palnej, scyzoryków itp.) do lokalu
9. Obowiązkiem Gracza jest odpowiednie zabezpieczenie wnoszonych rzeczy osobistych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu powstałe w wyniku naruszenia ww. postanowienia.
10. Zakazuje się wprowadzania do lokalu zwierząt.
11. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.
12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu obsługa ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie pokoju. Graczowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy
13. By skorzystać z usługi, należy pojawić się punktualnie na zarezerwowana godzinę. Osoby, które przyjdą po wyznaczonym czasie nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywce.
14. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.
III. REZERWACJA
1. Rezerwacja odbywa się za pośrednictwem Witryny noescape.pl. oraz kalendarza rezerwacji na witrynie www.lockme.pl
2. Rezerwację można dokonać także telefonicznie pod numerem telefonu +48 570 902 270
3. Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe osoby uczestniczące w grze.
IV. PŁATNOŚĆ
1. Płatność za usługę może być dokonana gotówką w PLN lub voucherem podarunkowym w lokalu.
2. Płatności za grę zarezerwowaną za pośrednictwem strony www.lockme.pl można dokonać wyłącznie za pośrednictwem usługi Przelewy24
3. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy w myśl przepisów prawa. Organizator zastrzega sobie ograniczenia dotyczące odstąpienia od zawartej umowy w treści: bezpłatne odstąpienie od umowy (anulacja rezerwacji) możliwe jest jedynie w terminie nie przekraczającym 24h do terminu rezerwacji. W innych przypadkach kwota opłaconej rezerwacji nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku odwołania rezerwacji, zgodnie z Regulaminem (po dokonaniu płatności), wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych, w sposób w jaki została wpłacona przez osobę opłacającą.
5. Ceny wskazane na stronach Witryny www.noescape.pl kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. PRZETWARZANIE DANYCH

1. Składając zamówienie, rezerwujący świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi dokonania rezerwacji
2. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Administratorem danych Tomasz Młyński No Escape (dalej zwany No Escape) z siedzibą przy ul. Politechnicznej 3/4 , 80-238 Gdańsk, NIP 589 194 44 48, Regon 222163836

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.